Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

 Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego

  

§1

Prawo korzystania ze zbiorów

 

1. Biblioteka Publiczna, Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego  zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Przy zapisie do biblioteki należy:

  • okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • b) zapoznać się z regulaminem korzystania z usług biblioteki,
  • c) wypełnić kartę zapisu (zobowiązanie czytelnicze),
  • d) zakupić kartę biblioteczną (wysokość opłaty w cenniku opłat regulaminowych),

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przyjmując na siebie odpowiedzialność  za wypełnienie zobowiązań  wobec Biblioteki.

5. Podpisując kartę zapisu czytelnik wyraża zgodę na:

a) rejestrację danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego Sowa i ich przetwarzanie w celach statystycznych i korespondencyjnych,

b) przestrzeganie niniejszego regulaminu.

6. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z zasobów bibliotecznych we wszystkich filiach Biblioteki Publicznej im. Gustawa Bojanowskiego.

§ 2

Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w Bibliotece Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego i 5 filiach bibliotecznych.

3. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska i adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy lub nauki.

4. Dane czytelnika, który nie ma zobowiązań wobec biblioteki i zgłosił rezygnację z praw czytelnika lub na którego koncie nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres 5 lat zostaną usunięte zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

 

§3

 Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

 

1. Przy wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych na zewnątrz należy okazać się kartą czytelniczą.

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:

a) jedną płytę muzyczną albo jeden tytuł książki mówionej,

b) pięć książek drukowanych,

c) pięć tytułów prasowych.

3. Poszczególne typy zbiorów wypożycza się:

a) płyty muzyczne na okres 1 tygodnia,

b) książkę mówioną na okres 1 miesiąca,

c) książki drukowane na okres 1 miesiąca,

d) prasę na okres 1 tygodnia.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób.

5. Przedłużenie terminu zwrotu zbiorów może być dokonane maksymalnie dwa razy.

6. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki.

7. Przedłużenia terminu zwrotu książek drukowanych czytelnik może dokonać sam poprzez internetową obsługę swojego konta.

8. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych. Zasady zamawiania i rezerwowania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

§4

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

1. Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby czytelnika. Czytelnik pokrywa koszty związane z obsługą tego rodzaju wypożyczeń: koszt przesyłki, materiałów biurowych, koszt kserokopii.

2. Zamówienia na sprowadzenie poszukiwanego dzieła składa się w wypożyczalni w postaci rewersu.

3. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się na okres jednego miesiąca, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu.

4. Zbiory biblioteki wypożyczane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się:

a) książki drukowane na okres 1 miesiąca,

b) czasopisma na okres 2 tygodni, z wyjątkiem prasy bieżącej.

5. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

a) zbiory specjalne,

b) wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne,

c) dzieła rzadkie, trudne do nabycia i cenne,

d) księgozbiory podręczne.

6. Biblioteki zamawiające zbiory są zobowiązane do ich zabezpieczenia i odpowiadają materialnie za ich zagubienie lub uszkodzenie.

 

§5

Zasady i warunki udostępniania księgozbioru podręcznego i czasopism

 

1. Z księgozbiorów podręcznych można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

2. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz aktualnych numerów czasopism.

3. Biblioteka udostępnia czasopisma na miejscu.

4. Zbiory podręczne wypożycza się do domu tylko za zgodą bibliotekarza.

5. Z udostępniania na zewnątrz wyłączone są encyklopedie, słowniki, leksykony oraz cenne pozycje wielotomowe.

6. Czytelnik korzystający z prenumerowanej prasy zobowiązany jest wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin.

7. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

 

§ 6

 

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 

1. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu.

2. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnianych przez bibliotekę. Powinien również zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem. Uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych zbiorów odpowiada czytelnik.

Wysokość odszkodowania ustala kierownik filii, w oparciu o zarządzenie dotyczące wyceny materiałów zagubionych lub zniszczonych:

a) za zagubione materiały - w zależności od aktualnej wartości na rynku (zgodnie ze znajomością rynku księgarskiego),

b) za zniszczone lub uszkodzone materiały - w zależności od stopnia ich zniszczenia.

4. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła tomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu - wpłaca równowartość całości dzieła ustaloną jak w punkcie 3.

5. Czytelnik może, za zgodą kierownika danej filii, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną pozycję - inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.

6. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia wypożyczanych materiałów biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

  

§7

 Kary i upomnienia

 

1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczanych zbiorów. Po upływie ustalonego terminu, kara naliczana jest automatycznie.

2. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi: aktualna cena znaczka pocztowego oraz koszt koperty.

3. Z tytułu nie zachowania terminu zwrotu zbiorów Biblioteka pobiera karę w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu określonych w §2 pkt. 3 i nie rozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności.

5. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uregulowania kar, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

6. Kara za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł.

7. W przypadku zagubienia karty czytelniczej należy ponownie ją zakupić. 

8. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić, celem zablokowania konta.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczone zbiory na utraconą kartę, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.

 

§ 8

Korzystanie z komputerów i Internetu

 

 1.Zasady korzystania z komputerów i Internetu stanowi załącznik Nr 3.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z usług biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie  bezpośrednio do dyrektora biblioteki i kierowników filii bibliotecznych.

3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice z dnia 22 maja 2003 r.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Licznik odwiedziń: 99189